Bulgarian Business Consultants

Корпоративни услуги

В областта на корпоративните консултации ние предлагаме първокласни услуги на компании, които търсят професионални консултации относно:

Сливания и придобивания

Ние сме средно голяма М&А компания с опит в бранша, умения в проучванията и високо развита мрежа от национални и международни контакти. Всичко това осигурява стабилна база за иницииране на транзакциите. Нашите експерти разполагат с умения за идентифициране и оценяване на потенциалните купувачи, продавачи и стратегически партньори, също осигуряват съдействие при анализ на инвестиционните алтернативи, включващи: вътрешен растеж, сливане, придобиване и/или стратегическо партньорство.

Бългериан Бизнес Консалтантс притежава опит във всички фази на М&А процеса и предлага услуги, включващи анализ на макроикономическите фактори, индустриален и финансов анализ, структура на капитала, дю дилиджънс, структуриране на сделките, преговори и финализиране на финансовите условия, като всяка дейност е съобразена с потребностите на клиентите и търсенето на финансовия пазар.

Корпоративни финанси

Повечето български компании изискват външни инвестиции, за да установят своя растеж и увеличат корпоративната си стойност.

Независимо дали е утвърдена компания или стартиращ бизнес, ние разполагаме с опит, който да осигури най-добрите възможности за финансиране:-- Фондове за дялово инвестиране
-- Бизнес ангели
-- Банково и микро кредитиране
-- Мецанин финансиране
-- Финансиране от Европейския съюз
-- Първоначално и директно публично предлагане
-- Самофинансиране
-- Други източници

Чрез нашите установени контакти с американски и европейски фондове ние осигуряваме на най-големите български компании достъп до алтернативни инструменти за финансиране като конвертируеми облигации, варанти, преференциални акции и други капиталови съоръжения. Нашите инвеститорски партньори финансират основно водещи компании с експанзивна политика и нарастващ пазарен дял, които търсят капитал в интервала $5 - 100 млн.

Според пазарните тенденции, ние съдействаме на нашите клиенти да рефинансират своите проекти/компании през банкови институции и лизингови компании.

Управленско консултиране

Компаниите се различават по своите инвестиционни и финансови потребности и възможности. Бългериан Бизнес Консалтантс започва всеки нов ангажимент със съзнанието, че всички клиенти се нуждаят от индивидуализирани решения. Чрез метода на проучване и събиране на първична информация, този подход предоставя цялостна представа за вътрешното и външното състояние на бизнеса и текущите предизвикателства, стоящи пред него. Ние предлагаме изготвяне на стратегически бизнес планове, анализи и решения за намаляване на разходите и подобряване на ефективноста, съобразени с потребностите на нашите клиенти.

Услуги за корпоративно преструктуриране

Портфолиото на Бългериан Бизнес Консалтантс включва цялостно възстановяване на компании, преобразуване и преструктуриране. Това предвижда поемане на изпълнителски длъжности, специфични за напълно интегрирани предприятия. В случай на извънредни ситуации, засягащи отношенията с кредитори или акционери, Бългериан Бизнес Консалтантс осигурява професионални консултации свързани с реструктуриране на бизнеса и/или отделяне на нефукциониращи подразделения.

Пазарно изследване

Бългериан Бизнес Консалтантс предлага на международни компании, желаещи да пенетрират определени сектори, пазарно изследване в тези области.

Непрекъснатата eкспозиция към бизнес и регулативните тенденции в страната, както и развитата партньорска мрежа от изследователски агенции и адвокати, ни позволяват да предложим на нашите клиенти:

1. Оценка на риска
2. Описание на тенденциите в дадена индустрия
3. Оценка на необходимия начален капитал
4. Проформа отчети

Оценка на бизнес

Определянето на стойността е важно за всички собственици на компании, независимо дали планират да продават своя бизнес, да емитират акции на фондовата борса или просто да продължат да управляват своя бизнес, като осигурят значителни финансови резултати за своите акционери.

Използваме модерни техники за оценка, базирани на ключовите показатели за растеж на фирмата, детайлно познаване на бизнес стратегията, както и на способността на компанията да генерира чисти парични потоци. Обикновено за дадена ситуация някои методи или комбинация от методи се оказват по-приложими от други.

Основните методи, използвани от нас, са:

-- Дисконтирани парични потоци
-- Метод на пазарните аналози
-- Метод на сравнимите продажби
-- Метод, основан на балансовата стойност
-- Методи на ливъридж изкупувания

Експертни познания и опит

Професионалистите, работещи в Бългериан Бизнес Консалтантс, поставят интересите на всички клиенти на първо място с акцент върху създаването на „добавена стойност”, гарантираща продължителен растеж и успех за тях. Индивидуално внимание към специфичните инвестиционни цели и бизнес стратегии и гарантиране на безконфликтни услуги на всеки отделен клиент са в основата на този бизнес подход.